• Volgograd State University became one of the best universities in developing Europe and Central Asia

  • VolSU Volunteer Center "Proryv" has become Volunteer Platform for FIFA World Cup Russia 2018™VolSU Worldwide
загруженное (2).jpgUkraine

Волгоградський державний університет був створений у 1980 році.
ВолДУ - університет, який відомий у державі та за кордоном якістю освіти, високим науковим потенціалом, інноваційними проектами, активною соціальною позицією. У 2013 році ВолДУ увійшов до числа 100 найкращих університетів Росії за подянням журналу «Експерт» за показниками високих освітніх стандартів , а також став 5-им вишом Російської Федерації за рейтингом QS Зірки, отримавши найвищу оцінку у категоріях «Освіта» та «Інфраструктура». 
Волгоградський державний університет має 10 інститутів: 
1) Інститут світової економіки і фінансів; 
2) Інститут управління та регіональної економіки; 
3)Інститут філології та міжкультурної комунікації; 
4)Інститут математики та інформаційних технологій; 
5)Фізико-технічний інститут; 
6)Інститут права 
7)Інститут історії, міжнародних відносин і соціальних технологій; 
8)Інститут природничих наук; 
9)Інститут пріоритетних технологій; 
10)Інститут додаткової освіти. 
Волгоградський державний університет здійснює підготовку за 10 групами спеціальностей: фізико-математичні; природні; гуманітарні ; соціальні науки; культура і мистецтво; економіка та управління; інформаційна безпека; приладобудування та оптотехніка ; електронна техніка, радіотехніка і зв'язок ; інформатика та обчислювальна техніка. 
ВолДУ має дві філії у містах Волзький та Урюпінськ Волгоградської області. 
Крім цього у структурі університету діє 47 кафедр, наукова бібліотека , 43 науково-освітніх лабораторії, 19 науково-освітніх центрів, спортивний комплекс, санаторій-профілакторій, музейний комплекс, гуртожиток. 
Всього в ВолДУ навчається більше 10 тисяч студентів і працює 1300 науково-педагогічних працівників. 
На сьогодні ВолДУ - це сучасні освітні технології: унікальний програмно-технічний комплекс «Умка» , що забезпечує відкритий доступ до навчальних матеріалів; доступ через Wi -Fi до вітчизняних і зарубіжних освітніх ресурсів. 
Університет співпрацює більше ніж з 50-ма вузами країн СНД, Європи, Азії , Америки. В університеті навчаються 137 іноземних студентів з Вірменії , України, Азербайджану, Австрії, Німеччини, США , Франції , Бельгії , Китаю, Угорщини, Іраку , Ірану , Туреччини та інших країн. Студенти університету беруть активну участь у програмах академічних обмінів, у спільних міжнародних програмах. В університеті створені й успішно діють Центри слов'янських мов і культур, східних мов і культур, вірменської культури, кабінет Конфуція, Татарський культурно-освітній центр, Ресурсний центр французької мови, Відділення Центру Європейського Союзу на Південно-Заході РФ. У ВолДУ створена ефективна система роботи з іноземними громадянами - з моменту подачі документів до вручення дипломів. Підготовка іноземних студентів ведеться за всіма напрямами - стажування, підготовчі курси з російської мови з можливістю подальшого вступу до основних освітніх програм, курсів російської мови і культури, літньої школи, бакалаврату, специалітету, магістратури, аспірантури і докторантури. З 2013 року діє Міжнародна студентська рада ВолДУ, що сприяє швидкій адаптації іноземних громадян та активній інтеграції у місцеву спільноту.

загруженное (1).jpg
 Republic of Moldova

Universitatea de Stat din Volgograd a fost fondată în anul 1980.
VolSU – este universitatea renumită acasă şi în străinătate cu calitatea educației, cu potențial științific înalt, cu proecte inovatoare şi o poziție socială activă. În 2013 VolSU a intrat in top 100 de universități din Rusia în revista "Expert", arătând standarte superioare de învățământ și de asemenea, a devenit al 5-lea universitate din Rusia, care a fost înclus în evaluare QS Stars, şi a primit cel mai mare scor în categoriile "Educație" şi "Infrastructură".

La Universitatea de Stat din Volgograd există 10 instituții:
1) Institutul de Economie Mondială şi a Finanțelor;
2) Institutul de Management şi de Economie Regională;
3) Institutul de Filologie şi Comunicare interculturală ;
4) Institutul de Matematică şi Tehnologiile Informaționale;
5) Institutul de Fizică şi Inginerie;
6) Institutul de Drept;
7) Institutul de Istorie, Relații Internaționale şi Tehnologii Sociale;    
8) Institutul de Științe ale Naturii;
9) Institutul de Tehnologii Prioritare;    
10) Institutul de Educație Suplimentară

Universitatea de Stat din Volgograd oferă cursuri de formare în 10 grupuri integrate de specialități: fizico-matematice; ştiinte ale naturii; umaniste; științe sociale; cultură şi artă; economie şi management; securității informației; construirea instrumenților şi inginerie optică; inginerie electronică, inginerie de radio şi de comunicații; informatică.

VolSU are două filiale: in orasul Voljski si in orasul Uryupinsk in regiunea Volgograd.

În structura universității există 47 de departamente, biblioteca stiinţifica, 43 laboratoare de cercetare şi educație, 19 centre de cercetare şi de învățământ, biblioteca de cercetare, un complex sportiv, un sanatoriu, un hotel si complex muzeal.

Total în VolSU înstruiează mai mult de 10 de mii de studenți şi 1300 de cadre didactice.

VolSU de azi – este o tehnologie educaționala moderna: o programa unicala "Umka", care asigura accesul liber la materialele de învățare; acces prin Wi-Fi la resursele educaționale interne şi externe.

Mai mult de 50 de universități ale CSI, Europa, Asia și America coopereaza cu VolSU. În universitatea sunt mai mult de 137 de studenți internaționali din Armenia, Ucraina, Azerbaijan, Austria, Germania, Moldova, Statele Unite ale Americii, Franța, Belgia, China, Ungaria, Irak, Iran, Turcia şi alte țări. Studenți sunt implicați în mod activ în programe de schimb academic, programe internaționale comune. Universitatea a stabilit succes și centre de limbi și culture slave, orientale, cultura armeană , studiu de Confucius, Centrul Educațional şi Cultural de Tatar, Centrul de Resurse al limbii franceze, Filiala Centrului a Uniunii Europene în sud-vestul Rusiei .

În VolSU exista un sistem eficient de a colaborarea cu cetățeni străini de la data depunerii a documentilor pînă la acordarea diplomei . Formarea a studenților străini se desfășoară în toate domeniile - de instruire , cursuri de instruire cu privire la limba rusă cu posibilitatea de admitere la programele de bază a educației, cursuri de limba şi cultura rusă, școli de vară, diplomă de licență, specialitetul, studii de masterat, educatie postuniversitara şi doctorat.

Consiliului International de Studenti VolSU promovează adaptarea rapidă a cetățenilor străini şi integrarea activă în comunitatea locală.

images.jpg Republic of Tajikistan

Донишгохи давлатии Волгоград соли 1980 таъсис дода шудааст. 

ДДВ – бо сифати маълумотноки, иктидори баланди илми, накшахои иноватсиони, мавкеи фаъоли ичтимои яке донишгохи машхур дар мамлакат ва дар хорич ба шумор меравад. Соли 2013 аз руи маълумоти рузномаи «Эксперт» ДДВ бо нишон додани сифати баланди стандарти маълумотноки ба котори 100 донишгохои бехтарини Росия дохил шуд, инчунин 5 – умин донишгохи ФР бо дохил шудан дар макоми QS Stars, бахои баландтарини «Образование» ва «Инфраструктура» сазовор гардид. 

Дар Донишгохи давлатии Волгоград 10 институт мебошад:
1) Институти иктисодиёти чахони ва молияви;
2) Институти идоракуни ва иктисодиёти минтакави;
3) Институти филалогия ва комуникатсияи байнифарханги;
4) Институти математика ва техналогияи информатсиони;
5) Институти физика – техники;
6) Институти хукук;
7) Институти таърих, муносибатхои байналхалки ва техналогияи ичтимои;
8) Институти фанхои табиатшиноси;
9) Институти техналогияи пешкадам;
10) Институти маълумоти иловаги.    

Донишгохи давлатии Волгоград аз руи 10 гурухи калон мутахассисонро тайёр менамояд: физика – математика; табиатшиноси; гуманитари; илмхои ичтимои; фарханг ва санъат; иктисодиёт ва идоракуни; бехатарии маълумотноки; асбобсози ва техналогияи оптики; техникаи барки; радиотехники ва алока; информатика ва техникаи хисоббарор.
ДДВ дорои ду филиал мебошад: дар ш. Волжский ва ш. Урюпинск вилояти Волгоград. Ба гайр аз ин дар сохтори донишгох 47 кафедра, китобхонаи илми, 43 лабараторияхои илми – маълумотноки, 19 маркази илми – маълумотноки, китобхонаи илми, мачмуаи варзиши, осоишгох-прафилактиви, мачмуаи осорхона, хобгох.
Дар мачмуъ дар ДДВ зиёда аз 10 хаз. донишчуй ва 1300 корманди илми – педагоги тахсил ва кору фаъолият менамоянд.
ДДВ имруз – техналогияи муосири маълумотноки ба хисоб рафта, мачмуаи бехамтои барнома-техникии «УМКа» доро мебошад, ки таъминкунандаи дастрасии маводхои таълими ба таври озод аст; дастрас намудани захирахои маълумотхои ватани ва хоричи тавассути Wi-Fi.
Зиёда аз 50 донишгоххои ИДМ, Аврупо, Осиё, Амрико бо ДДВ хамкори менамоянд. Дар донишгох 137 донишчуёни хоричи аз Армения, Украина, Озорбойчон, Австрия, Олмон, ШМА, Фаронса, Булгористон, Хитой, Венгрия, Ирок, Эрон, Туркия ва дигар давлатхо тахсил менамоянд. Донишчуёни донишгох дар барномахои якчояи байналхалки фаъолона иштирок менамоянд. Дар донишгох Маркази забонхои славяни ва фарханг, забонхои Шарк ва фарханг, фарханги армени, хучраи Конфутсия, маркази фарханги – маълумотнокии Татари, Маркази захирахои забонхои фаронсави, Шуъбаи Маркази Иттиходи Аврупо дар Чанубу- Гарби ФР таъсис дода шудааст ва фаъолият доранд.

Дар ДДВ низоми таъсирбахши кори аз лахзаи кабули хуччатхо то супоридани диплом ба шахрвандон ба рох монда шудааст. Тайёр намудани донишчуёни хоричи дар тамоми самт равона карда шудааст – тачрибаомузи, курси тайёри аз забони руси аз руи кобилияти дохилшави дар асоси барномаи навбатии барномахои маълумотноки, курсхои забони руси ва фархангхо, мактабхои тобистона, бакалавр, мутахассис, магистратура, аспирантура, доктарантура.
Соли 2013 Шурои байналхалкии донишчуёни ДДВ таъсис дода шудааст, ки коибиляти дархол чобачогузории шахрвандони хоричи ва интеграция фаъолро дар махалли чамъият амали менамояд.   

загруженное (1).jpg Republic of Kazakhstan

Волгоградтық Мемлекеттік Университет – 1980 жылы білімді болды.
Елде және сонмен жемен білімнін сапасымен биік ғылыми әлеуметпен, инновациялықжобалармен белсенді, әлеуметтік айқындамамен белгілі университет.
2013 жылы ВолгоградтықМелекеттік университетіРесейдін 100 уздік университтері арасында «Сарапшы» деген журналдын болжамы бойынша жогары білім беру қалыптарды көрсетті. QS Stars рейтінгінін санына кірді, «білім» жане «инфракурылыс» санаттары арасында ен жоғары бағаға ие болып,Ресей жоғары білім беру орындарынын арасында бесінші болып саналды. 

Волгоградтық Мемлекеттік университеті10 институттан тұрады :
1) Дуниежузілік экономика және финанстар;
2) Басқарманын жәане аймақтын экономикасы институты;
3) Филология және бөлек елдер коммуникациясы;
4) Математика және ақпараттық технология институты;
5) Физика – техникалық институты;
6) қуқық институты;
7) Тарих, халықаралыққатынастар мен әлеуметтік технология институты;
8) ғылым институты;
9) Басым технология институты;
10) қосымшы білім беру институты.

Волгоградтық мемлекеттік университеті 10мамандық тобы бойынша дайындайды:
Физика-математикалық табиғи; гуматириялық; әлеуметтік ғылымдар; мәдениет және өнер; экономика және басқарма; ақпараттык қаупсіздік; аспап жасау және есептеуші техника, ылғи жана бағдаламалар ашылуда.
Университет екі филиалда: Волжский қаласы жане Урюпинск қаласында(Волгоград облысы)
Басқада университет құрылымында 47 кафедра, ғылыми кітапхана, 19 білім орталагы,спорт кешені, мұражай кешені, жатақанасы бар.
Университетте 10мын студент білім алуда. Олардын арасында 143 шетелдіктер: Армения, Украина, Азербайджан, Австрия, Германия, АКШ, Франция, Кытай, Венгрия, Ирак, Туркмения және сыртқы елдердін студенттері.

Волгоградтық мемлекеттік университеті бугін – бірегей техникалық-багдарлама «УМКА» деген кешенімен қамтамасыз ет1лген, оқу материалдарына және қазіргі білім беру техникалары, WI-FI арқылы Отандық және шетелдік білім қамбаларына рұқсат етілген.
50-ден астам жоғары білім беру орындары ТМД (Тәуелсіз Мемлекеттер достастыгы), Еуропа, Азия, Америка дегендей мемелекеттер Волгоградтын мемлекеттін университетімен карым – қатынаста болушы.
Университеттін студенттері бірлескен халықаралық бағдарламаларда, академиялық айырбастын бағдарламаларында белсенеді.
Шетелдік азаматтарга құжаттар тапсырган кезден бастап оқу орнын бітірген мезгілге дейін, тығылымдама, әзірлеме – курстар, орыс тілдін және мәдениет курстары, жазғы мектептер,бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура дайындыгы жургізіледі.
2013 жылы жаса-халықаралық студенттік университет одагышетелдік азаматтын аспа-жалап бейімдеуіне және белсенді шоғырлануга тагы кел-шетелдіктерге комек корсетуде.

загруженное (2).jpgBolivarian Republic of Venezuela

La Universidad Estatal de Volgogrado fue fundada en 1980.
Es una universidad, reconocida en el país y en el extranjero, por la calidad de la educación, el alto potencial científico, los proyectos innovadores y una posición socialmente activa. En el año 2013 la Universidad Estatal de Volgogrado entró entre las 100 mejores universidades de Rusia, según la revista "Expert", mostrando altos estándares de educación, así como ocupó el 5º puesto entre las Universidades de la Federación de Rusia, según la clasificación de QS Stars, recibiendo la puntuación más alta en las categorías “Educación” e “Infraestructura”. 

La Universidad Estatal de Volgogrado está conformada por 10 Institutos:
1 ) Instituto de Economía Mundial y Finanzas
2 ) Instituto de Administración y Economía Regional
3 ) Instituto de Filología y Comunicación Intercultural
4 ) Instituto de Matemáticas y Tecnologías de la Información
5 ) Instituto Físico- Técnico
6 ) Instituto de Derecho
7 ) Instituto de Historia , Relaciones Internacionales y Tecnologías Sociales
8 ) Instituto de Ciencias Naturales
9 ) Instituto de Tecnologías Prioritarias
10 ) Instituto de Educación Adicional

 La Universidad Estatal de Volgogrado ofrece formación en 10 áreas de especialización, integradas por: física y matemáticas, ciencias naturales, humanidades, ciencias sociales, arte y cultura, economía y administración, seguridad informática, instrumentación e ingeniería óptica; ingeniería electrónica, ingeniería de radio y comunicaciones y ciencias de la computación.
La Universidad tiene dos filiales: en la ciudad Volzhskiy y en la ciudad Uriupinsk en la provincia de Volgogrado.
Además, en la estructura de la universidad hay 47 cátedras, una biblioteca científica, 43 laboratorios de investigación y educación, 19 centros de investigación y enseñanza, un complejo deportivo, un sanatorio, varios museos y un albergue estudiantil.
En total en la Universidad actualmente están estudiando más de 10.000 estudiantes y cuenta con 1300 empleados entre personal docente y científico.
La Universidad ofrece hoy una tecnología educativa de punta a través de un software único que da acceso a los contenidos educativos " UMKa ", y acceso a través de Wi -Fi a los recursos educativos nacionales y extranjeros.
Más de 50 Universidades de la Comunidad de Estados Independientes, Europa, Asia y América cooperan con la Universidad. La Universidad actualmente tiene 137 estudiantes extranjeros provenientes de Armenia, Ucrania, Azerbaiyán, Austria, Alemania, EE.UU., Francia, Bélgica, China, Hungría, Iraq, Irán, Turquía y otros países. Los estudiantes universitarios, en conjunto, participan activamente en programas de intercambio académico y programas de formación conjunta. La universidad creó exitosos Centros: de Lenguas Eslavas y su Cultura, Lenguas Orientales y su Cultura, Centro de cultura Armenia, Estudios de Confucianismo, Centro Cultural y Educativo Tártaro, Centro de recursos de la Lengua Francesa, y el departamento del Centro de la Unión Europea en el Suroeste de la Federación de Rusia.
En la Universidad funciona un efectivo sistema de coordinación para todos los estudiantes extranjeros, desde el momento de presentación de documentos de inscripción hasta el momento de su graduación. La formación de estudiantes extranjeros se lleva a cabo en todas las modalidades: cursos de formación de lengua rusa con la posibilidad de una posterior admisión a los programas de educación básica, cursos de idioma y cultura rusa, talleres de verano, licenciaturas, especializaciones, programas de grado, postgrado y doctorado.

El Consejo Estudiantil Internacional de la Universidad fue fundado en 2013, y promueve una rápida adaptación de los extranjeros y su integración activa en la comunidad local.

images.jpgRepublic of Azerbaijan

Volgograd Dovlet Universiteti 1980-ci ilde yaranib. Volgu olkede ve xaricde tehsil keyfiyyeti, yuksek elmi potensiali, innovativ leyiheler ve feal ictimai movqesi ile taninmishdir. 2013-cu ilde Volqu, yuksek tehsil standartlarini gostererek, "Ekspert" jurnalinin versiyasina gore Russiyanin ilk 100 universitetler arasinda yer tutmush, hemchinin QS Stars jurnalina daxil olaraq "Tehsil" ve "Infrastruktura" kategoriyalarinda yuksek qiymet alaraq RF-nin 5-ci universiteti olmushdur.

Volgograd universitetinde 10 institut var:
1) dunya iqtisadiyyeti ve maliyye universiteti;
2) idareetme ve regional iqtisadiyat institutu; 
3) filologiya ve medeniyyetlerarasi rabite institutu; 
4) riyaziyyat ve informasiya texnologiyalari institutu; 
5) fizika ve texniki institutu; 
6) huquq institutu; 
7) tarix, beynelxalq elaqeler ve sosial texnologiyalar institutu; 
8) tebiet elmleri institutu; 
9) prioritet texnologiyalari institutu;
10) elave tehsil instititu.

Volgograd Dovlet Universiteti 10 boyuk qruplar uzre ixtisaslar hazirlashdirir: fiziki-riyaziyyat, tebii, humanitar, sosial fenler, medeniyyet ve incesenet, iqtisadiyyat ve idareetme, informasiya tehlukesizliyi, cihaz ve optik muhendisliyi, elektron avadanliqi, radio avadanliqlari ve rabite, informatika ve hesablayici avadanlig.
Volgu-nun 2 filiali var, Volqoqrad vilaetinin Voljskiy ve Uryupinsk sheherlerinde.
Bundan elave, universitetin strukturunda 47 kafedra, elmi kitabxana, 43 elmi ve tehsil laboratoriyalari, 19 elmi ve tehsil merkezleri, idman kompleksi, sanatoriya profilaktoriya, muzey kompleksi, yataqxana.
Volqu-da 10000-den artiq teleb oxuyur ve 1300 elmi ve pedaqoji ishciler ishleyir. Bu gun Volqu - muasir tehsil texnologiyalari, telim materiallarina achiq girish temin eden "Umka" unikal proqram ve texniki kompleks, yerli və xarici təhsil resurslarından wi-fi vasitəsilə giriş demekdir.
MDB, Avropa, Asiya, Amerikanin 50-den daha chox Universitetleri Volqu ule emekdashliq edirler. Universitetde Ermenistan,Ukrayna, Azerbaycan, Avstriya,Almaniya, ABS, Fransa, Belgiya, Kitay, Venqriya, Irak, Iran,Turkiye, ve s. olkelerden 137 ecnebi telebe tehsil alir. Universitetin telebeleri akademik mubadile proqramlarinda, birge beynelxalq proqramlarinda feal ishtirak edirler. Universitetde slavyan dilleri ve medeniyyetler merkezleri, sherq dilleri ve medeniyyetleri, ermeni medeniyyeti, Konfusiy kabineti, tatar medeniyyet ve tehsil merkezi, fransiz dili vesait merkezi, RF-nin cenubi qerbinde Avropa Birliyinin merkezi burosu yaranib ve muveffeqiyyetle chalishirlar.
Volqu-da senedlerin teqdim edilmesinden diplomlarin verilmesine qeder ecnebi vetendashlarla semereli ish sistemi yaradilib. Ecnebi telebelerin hazirligi butun istiqametlerde heyata kechirilir- sherti ish, esas tehsil proqramina qebul olma imkani ile rus dili hazirliq kurslari, rus dili ve medeniyyati kurslari, yay mektebleri, bakalavriat, ixtisas, magistratura,aspirantura, doktorantura.
2013-cu ilde yaranmish beynelxalq telebe shurasi Volqu ecnebi vetendashlarin suretli uyqunlashmasina ve yerli icmaya feal inteqrasiyasina sebeb olur.

загруженное.jpg

French Republic

L’université d’Etat de Volgograd a été fondée en 1980. L’université est connue dans le pays et à l’étranger pour la qualité de son éducation, son potentiel scientifique élevé, ses projets innovants et sa position sociale active. En 2013, l’université est entrée dans les 100 meilleures universités de Russie d’après le journal «Expert», ce qui montre son fort potentiel d’instruction. Elle est également devenue la cinquième université russe inclue dans le classement QS Stars, et a reçu l’appréciation la plus élevée dans les catégories « Education » et «Infrastructure».

A l’université d’Etat de Volgograd, il y a 10 institutions :

1. Institut de l’économie mondiale et des finances

2. Institut de gestion et d’économie régionale

3. Institut de philologie et de communication interculturelle

4. Institut de mathématiques et de technologie de l’information

5. Institut physico-technique

6. Institut de droit

7. Institut d’histoire, des relations internationales et des technologies sociales

8. Institut des sciences naturelles

9. Institut de technologies prioritaires

10. Institut d’éducation complémentaire

L’université d’Etat de Volgograd offre une formation dans 10 spécialités différentes, regroupées de la manière suivante : physique et mathématiques ; sciences naturelles ; sciences humaines ; sciences sociales ; culture et art ; économie et gestion ; sécurité de l’information ; industrie électronique et ingénierie optique ; ingénierie électronique, radio et de communication ; informatique.

L’université d’Etat de Volgograd a deux filiales situées à Voljsky et à Ourioupinsk.

De plus, l’université possède 47 départements, une bibliothèque scientifique, 19 centres de recherche scientifique, un complexe sportif, une infirmerie, un musée, un foyer.

Au total, l’université dénombre plus de 10 000 étudiants dont 143 étrangers d’Arménie, d’Ukraine, d’Azerbaïdjan, d’Autriche, d’Allemagne, des Etats-Unis, de France, de Belgique, de Chine, de Hongrie, d’Irak, d’Iran, de Turquie et d’autres pays. Aujourd’hui, l’université est une entité moderne de l’éducation : un ensemble unique logiciel-matériel qui fournit un accès à du matériel éducatif et donne la possibilité d’étudier à distance. Un accès par Wifi à des ressources éducatives nationales et étrangères est également disponible.

Plus de 50 universités de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), d’Europe, d’Asie et d’Amérique coopèrent avec la notre. Les étudiants de l’université sont activement impliqués dans les programmes d’échanges universitaires et internationaux.

A l’université d’Etat de Volgograd, un système efficace est mis en place afin de traiter les citoyens étrangers dès le dépôt de leur dossier jusqu’à la remise de leur diplôme. La formation des étudiants étrangers est appliquée dans tous les domaines : stages, cours préparatoires, cours de langue et de culture russe, stages linguistiques en été, licence, licence professionnelle, master, doctorat.

Créé en 2013, le Conseil International des Etudiants favorise une adaptation rapide des citoyens étrangers et une intégration active dans la communauté locale en leur fournissant une assistance complète dès leur arrivée.

 
Почта Телефонный справочник
© 2000-2018 Волгоградский государственный университет
Адрес: 400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, 100,
тел.: (8442) 460-279 - приемная ректора, (8442) 460-263 - общий отдел,
Нормативные документы
Противодействие коррупции
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя и членов его семьи
Координатор сайта
Форма обращения граждан
Дизайн и интеграция - Центр АйТи